Αστικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο Αθανασίου Γ. Κερασαρίδη, αναλαμβάνει την δικαστική επίλυση, πάντα κατόπιν απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης, κάθε φύσεως αστικές υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών ή ιδιωτών και δημοσίου, που αφορούν όλους τους κλάδους του αστικού δικαίου και αφορούν:

astiko-dikaio-banner
W

Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη

W

Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.

W

Μισθωτικές διαφορές από επαγγελματικές μισθώσεις, μισθώσεις κατοικιών, δημοσίου και ν.π.δ.δ., διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης μισθώματος.

W

Ρύθμιση ζητημάτων πολυκατοικίας και διαφορών μεταξύ συνιδιοκτητών. Γειτονικό δίκαιο.

W

Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους και την λειτουργία τους.

W

Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου, μεταβιβάσεις, διεκπεραίωση πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα με την συνδρομή και συνεργασία συμβολαιογράφων.

W

Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων (διαζύγια κλπ), αγωγές διατροφών, επικοινωνίας γονέων-τέκνων, υιοθεσίες.

W

Υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, αγωγές για την αναγνώριση της ακυρότητας διαθήκης ή διατάξεών της, για αναγνώριση του εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος, της υποχρέωσης συνεισφοράς, αγωγές περί κλήρου και ό,τι αφορά την εν γένει κληρονομική διαδοχή.

W

Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών.

W

Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.

W

Παροχή νομικών συμβουλών σχετικές με τα ανωτέρω.