Δίκαιο Εκτέλεσης

Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης εμπεδώνει το αίσθημα του δικαίου μέσω της εκπλήρωσης των ανειλημμένων υποχρεώσεων, όπως αυτές «διατάσσονται» από τις δικαστικές αποφάσεις. Η πρόσφατη οικονομική κρίση, δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Η υπερχρέωση και η αφερεγγυότητα κατά βάση των αντιδίκων φυσικών και νομικών προσώπων, έχει μεγεθυνθεί σε τεράστιο βαθμό, ώστε να υπάρχει αδυναμία εκούσιας συμμόρφωσης με το διατακτικό μιας δικαστικής απόφασης. Η αναγκαστική εκτέλεση συνιστά ένα δυσχερή κλάδο του δικονομικού δικαίου. Αφορά και τις δύο διάδικες πλευρές (δανειστή-οφειλέτη), αλλά μπορεί να αφορά και τρίτους, όταν π.χ. επιθυμούν να πλειοδοτήσουν σε έναν πλειστηριασμό αποζητώντας την ασφάλεια και την βεβαιότητα για το εγχείρημά τους.

dikaio-ektelesis

Δεν είναι λίγες οι φορές, που η υπόθεση που αφορά την αναγκαστική εκτέλεση μιας απόφασης, να φθάνει στον δικηγόρο, στο τελευταίο στάδιο, όταν δηλαδή έχει περατωθεί ο δικαστικός αγώνας, οπότε μπορούν να προκύψουν και προβλήματα από παραλείψεις και λάθη που ήδη έχουν εμφιλοχωρήσει στη διαδικασία.

Το δικηγορικό μας γραφείο στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει με γνώση, αξιοπιστία και επαγγελματισμό, ζητήματα που αφορούν (ενδεικτικά) τις παρακάτω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω των οποίων ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των δανειστών-εντολέων μας: αναγκαστική κατάσχεση ακινήτων και κινητών (αυτοκινήτων κλπ), κατάσχεση μετοχών ανωνύμων εταιρειών και εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε., κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τρίτων (ληξιπρόθεσμων και μελλοντικών), σε τραπεζικούς λογαριασμούς, άϋλων τίτλων, σε ν.π.δ.δ., στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α.

Μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε οφειλέτες που βρίσκονται πριν την αναγκαστική εκτέλεση των περιουσιακών τους στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης κατοικίας τους).

Τέλος μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και προς τους υποψήφιους πλειοδότες και να ενεργήσουμε νομικό έλεγχο της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, συντάσσοντας σχετική έκθεση όπου θα περιέχονται οι τυχόν κίνδυνοι και οι προτεινόμενες ενέργειες.